پیام رهائی
محوری‌ترین مسئله سیاسی امروزین مردم ایران دموکراسی است، و سلطنت، از جمیع جهات و به هر شکل و شمایلی که آراسته شده باشد، با دموکراسی در تضاد است، به ویژه در کشورهایی که سابقۀ ممتد حکومت استبدادی دارند.

کار، مسکن و بهداشت در جامعه‌ای دموکراتیک و سکولار حقوق اساسی بشر است.

ظلم مضاعف بر زنان در جمهوری اسلامی

استفاده از مطالب این سایت آزاد است.